cz | eng
Experimentální návrh

O nás

Envi A. o.p.s. je nezisková společnost založená v listopadu 2007. Impulsem k jejímu vzniku byla snaha vytvořit podmínky pro kvalitní vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí. Představitelé společnosti si byli vědomi, že kritickým bodem je motivace – motivace ke změně v přístupu ke vzdělávání, k cílové skupině žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, motivace samotných žáků ke vzdělávání.

Ing. Arch. Michal Šourek stál u vzniku myšlenky implementace Estetické výchovy do výuky na úrovni základního školství a předškolní výuky. Estetická výchova je adaptovaná výuka dětí vyrůstajících v podmínkách sociálního vyloučení a v prostředí s nízkým vzdělanostním a kulturním potenciálem.

Envi A. již od začátku deklaruje následující cíle Estetické výchovy v projektovém záměru nazvaném „Jak úspěšně překonávat handicapy prostředí“ (historicky první projektový záměr, který byl v realizaci upravován):

  • Změna přístupu pedagogů ke vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí a současně změna přístupů k této cílové skupině
  • Zvýšení kompetencí pedagogů, důležitost průběžného vzdělávání
  • Pomoc žákům v překonání znevýhodněného postavení ihned při vstupu do vzdělávacího systému
  • Snaha dovést žáky k poznání hodnoty vzdělání a rozvoje osobnosti, posílení motivace k učení, což v konečném důsledku povede nejen k jejich uplatnění na trhu práce, ale především dosažení mnohem vyššího cíle, jímž je úspěšný proces integrace do majoritní společnosti
  • Snaha vychovat z dětí kultivované osobnosti, a to mimo jiné prostřednictvím toho, co je jim blízké a je součástí jejich přirozeného projevu – tance, hudby, zpěvu, výtvarného projevu začleněných do forem a metod estetické výchovy
  • Změna přístupu rodičů k hodnotě vzdělávání

Výuku v estetických třídách, při realizaci projektu, sledují garanti, kteří kontrolují kvalitu projektu a naplňování cílů společnosti. Již na začátku projektu byly všechny strany překvapené, že projekt byl přijat, jak dětmi, tak vyučujícími. Těžko uchopitelná je situace s rodiči, ale zlepšení se zde dalo také pozorovat.