cz | eng
Experimentální návrh

Projektový záměr

Jednou z klíčových podmínek školní úspěšnosti romských žáků je zvýšení jejich vnitřní motivace ke vzdělávání, kterou v sobě nemají přirozeně zakořeněnou, protože se jim jí v rodině ani v nejbližším okolí nedostává. Motivace ke vzdělávání je u Romů velice nízká, protože zvláště Romové žijící v sociálně vyloučených lokalitách nevnímají vzdělávání jako prostředek k získání kvalitního profesního uplatnění, resp. jako prostředek společenské integrace a toto vnímání přenášejí logicky i na své děti. V prostředí lokalit navíc chybí pozitivní vzory, např. úspěšní vzdělaní Romové, kteří by dokazovali smysl vzdělání.

Metodou k dosažení cíle je uplatnění zvláštních, speciálním vzdělávacím potřebám přizpůsobených vzdělávacích a výchovných metod a postupů spočívajících ve využití prvků tance, kreslení, dramatické výchovy či zpěvu jako prostředku k výuce a osvojení si českého jazyka, matematiky, a dalších „praktických“ předmětů. Přitom dochází k přirozenému prolínání mezipředmětových činností. Tento princip u Romů funguje z jednoho prostého důvodu, mají výrazné pohybové, hudební i výtvarné cítění a vše co tyto prvky obsahuje, je fascinuje a zajímá. Toto je cesta k nastavení určitých norem, které existují ve většinové společnosti a které si musí Romové osvojit, pokud chtějí být v této společnosti úspěšní. Je to způsob, jak zajistit, aby se děti do školy těšily, cítily se v ní bezpečně a hlavně zažívaly pocit úspěchu, protože právě tento pocit je motivuje na sobě pracovat.

Praktického ověřování projektového záměru Rozšířené výuky estetické výchovy se účastní 4 školy napříč Českou republikou od již od školního roku 2008/2009.

  • Speciální základní škola a Praktická škola Trmice, příspěvková organizace, škola s výrazným zastoupením žáků etnických menšin a žáků se sociálním znevýhodněním
  • Základní škola, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, škola s výrazným zastoupením žáků etnických menšin a žáků se sociálním znevýhodněním
  • Základní škola, Ostrava, Gebauerova, příspěvková organizace, škola s výrazným zastoupením žáků etnických menšin a žáků se sociálním znevýhodněním
  • Základní škola, Most, příspěvková organizace, škola s výrazným zastoupením žáků etnických menšin a žáků se sociálním znevýhodněním

V průběhu školních let 2008/2009, 2009/2010 Envi A. plně financovala aktivity související s projektem. Jednalo se především o finance na materiální a didaktické vybavení, mzdovou odměnu pro pedagogy a asistenty pedagoga, úhrada vstupných na různé kulturní akce, školy v přírodě. Celkově jeden měsíc v každé třídě vyšel na cca 15.000 –20.000Kč.

Od školního roku 2010/2011 je projekt financován z přidělené dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Přidělená dotace pokryje náklady na realizaci aktivit ve dvaceti třídách (celkem 364 žáků) do konce školního roku 2011/2012. Díky těmto finančním prostředkům se třídy nadstandardně vybavily školním nábytkem, interaktivními tabulemi, velkým množstvím didaktických pomůcek, které pomáhají ke kvalitnější realizaci projektu s cílovou skupinou. Ve školním roce 2010/2011 se začal realizovat také princip celodenní školy pro žáky, díky které žáci smysluplně využívají volný čas – procvičují si probranou látku, píší si domácí úkoly, hrají didaktické hry, tancují, zpívají, kreslí. Samozřejmostí zde také byla organizace vzdělávacích seminářů pro pedagogy a asistenty, které jsou tematicky zaměřeny na práci s cílovou skupinou, ale také na spolupráci mezi pedagogem a asistentem ve vyučování.

Realizace projektového záměru – školní rok 2010/2011 a 2011/2012 – www.estetika-projekt.cz